Wypowiedzenie umowy najmu. Kiedy wypowiedzenie umowy najmu jest bezskuteczne?

kc
12 lutego 2024 

Wypowiedzenie umowy najmu nie zawsze jest możliwe. Zarówno w przypadku najemcy, jak i wynajmującego obowiązują konkretne przepisy dotyczące rozwiązania porozumienia. Kiedy wypowiedzenie umowy najmu jest bezskuteczne? Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu i na jakich zasadach?Wypowiedzenie umowy najmu mieszkaniaWypowiedzenie umowy najmu to formalne oświadczenie jednej ze stron o zamiarze zakończenia umowy na czas określony lub nieoznaczony. W Kodeksie cywilnym w art. 673 wskazano terminy wypowiedzenia najmu. Zazwyczaj wypowiedzenie musi być złożone na piśmie, zgodnie z wymogami określonymi w umowie lub przepisach prawa.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określonyJak wypowiedzieć umowę najmu na czas określony? Strony mogą zdecydować się na rozwiązanie stosunku tylko jeżeli odpowiedni zapis znalazł się w umowie. Brak konkretnego okresu wypowiedzenia sprawia, że najem kończy się wyłącznie wraz z terminem wskazanym w umowie. Ustalenia obowiązują aż do zakończenia umowy.

Wynajmujący nie może wymagać, żeby najemca wyprowadził się przed datą wskazaną w dokumencie.

Jak wypowiedzieć umowę najmu na czas określony? Strony mogą dojść do porozumienia, np. najemca deklaruje, że znajdzie nową osobę na swoje miejsce.

Najem okazjonalny - co to jest i jak podpisać umowę? Najem okazjonalny - co to jest i jak podpisać umowę?

Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślonyZasady wypowiedzenia umowy najmu na czas nieokreślony zawarto w art. 673 Kodeksu cywilnego.

Jak wypowiedzieć umowę najmu? Zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów wskazanych w umowie, a jeżeli ich nie wskazano z zachowaniem terminów ustawowych.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony:

 • 3 miesiące okresu wypowiedzenia - jeżeli czynsz jest płatny w odstępach dłuższych niż 1 miesiąc,
 • 1 miesiąc okresu wypowiedzenia - jeżeli czynsz jest płatny miesięcznie,
 • 3 dni okresu wypowiedzenia - jeżeli czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu niż 1 miesiąc,
 • 1 dzień okresu wypowiedzenia - jeżeli najem jest dzienny.

Najpopularniejszy jest miesięczny okres wypowiedzenia.

Najem okazjonalny - notariusz. Czy umowa najmu bez notariusza jest ważna? Najem okazjonalny - notariusz. Czy umowa najmu bez notariusza jest ważna?

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia?Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę jest możliwe w dwóch określonych przez prawo przypadkach.

Z wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym najemca może skorzystać, kiedy:

 1. w chwili wydania mieszkania albo domu istniała wada, która uniemożliwia użytkowanie mieszkania albo powstała w trakcie trwania umowy, a właściciel nie podjął kroków w celu usunięcia (art. 664 K.C.),
 2. istnieją wady nieruchomości zagrażające zdrowiu i życiu najemcy np. zagrzybienie. Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym możliwe jest również, gdy najemca wiedział o wadzie już podczas podpisywania umowy najmu (art. 682 K.C.).

Wynajmujący również może zastosować wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Z wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym wynajmujący może skorzystać, kiedy:

 1. najemca nie przestrzega w sposób rażący albo uporczywy obowiązujących zasad porządku domowego albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym (art. 685 K.C.),
 2. najemca użytkuje lokal niezgodnie z przeznaczeniem zawartym w umowie (art. 667 K.C.)
 3. najemca zwleka z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący musi jednak uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu (art. 687 K.C.),
 4. najemca bez zgody właściciela wynajmuje, podnajmuje albo bezpłatnie użycza lokal lub jego część osobom trzecim.

W pozostałych sytuacjach obowiązują przepisy dotyczące rozwiązywania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Meldunek tymczasowy 2023. Czy meldunek tymczasowy sam wygasa? Meldunek tymczasowy 2023. Czy meldunek tymczasowy sam wygasa?

Kiedy wypowiedzenie umowy najmu jest bezskuteczne?Jeżeli wynajmujący nie reguluje opłat czynszowych i doszło do zaległości, właściciel zobowiązany jest pisemnie poinformować lokatora o planowanym rozwiązaniu umowy. Wynajmujący musi również wyznaczyć miesięczny termin umożliwiający regulację zobowiązań. Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym nie będzie miało mocy prawnej, jeżeli najemca nie otrzyma wskazanych informacji.

Kiedy wypowiedzenie umowy najmu jest bezskuteczne? Zerwanie umowy może okazać się nieskuteczne, jeżeli strony nie zachowują odpowiedniej formy dokumentu. Należy przygotować wypowiedzenie w formie pisemnej i przekazać stronie z koniecznością podpisania odbioru. Odpowiednio przygotowany dokument odebrany przez drugą stronę to gwarancja wypowiedzenia umowy.

Jak wypowiedzieć umowę najmu?Wypowiedzenie umowy najmu musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane osoby wypowiadającej umowę (muszą pokrywać się z danymi zawartymi w umowie najmu),
 • dane strony, której umowa jest wypowiadana,
 • adres lokalu będącego przedmiotem umowy
 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy oraz podstawę prawną umożliwiającą wypowiedzenie (zapis w umowie najmu albo artykuł z Kodeksu cywilnego),
 • termin, w którym umowa przestaje obowiązywać,
 • podpis strony wypowiadającej umowy.

Wypowiedzenie umowy najmu musi zostać sporządzone w formie pisemnej.

Najem instytucjonalny - co to? Czym się różni umowa najmu okazjonalnego od instytucjonalnego? Najem instytucjonalny - co to? Czym się różni umowa najmu okazjonalnego od instytucjonalnego?

Jak liczyć termin wypowiedzenia umowy najmu? • 3 miesiące okresu wypowiedzenia - na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
 • 1 miesiąc okresu wypowiedzenia - na 1 miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego,
 • 3 dni okresu wypowiedzenia - na 3 dni naprzód,
 • 1 dzień okresu wypowiedzenia - na 1 dzień naprzód.

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnegoUmowę najmu okazjonalnego zawiera się na krótki okres, chociaż zgodnie z ustawą może zostać zawarta nawet na 10 lat. W przypadku najmu okazjonalnego obowiązują przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy najmu na czas określony. Jeżeli okresu wypowiedzenia nie zawarto w umowie nie ma możliwości rozwiązania umowy przed upłynięciem wskazanego terminu poza wyjątkowymi sytuacjami pozwalającymi na natychmiastowe zerwanie umowy.

W przypadku umowy najmu okazjonalnego obowiązują również przepisy Ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wynajem krótkoterminowy. Ile można zarobić i jak przygotować mieszkanie? Wynajem krótkoterminowy. Ile można zarobić i jak przygotować mieszkanie?

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego jest możliwe, gdy najemca:

 • używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
 • zwleka z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,
 • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela.

Wypowiedzenie umowy najmu musi zostać sporządzone w formie pisemnej.
kc